Regulamin

 

Regulamin zajęć w Akademii Dobrej Formy


 1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia
  w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem na nr konta bankowego: 93 1050 1344 1000 0092 2838 9954.
 1. Przed przystąpieniem dziecka lub osoby dorosłej do zajęć należy wypełnić kwestionariusz oraz podpisać oświadczenie o treści:
  1. Oświadczam, że dziecko (lub też osoba dorosła) jest zdrowe(a) i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na basenie. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem zajęć oraz regulaminem pływalni i zobowiązuję się do ich przestrzegania”,
  2. oświadczenie, że zapoznał(a) się z regulaminem zajęć, regulaminem pływalni oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Zajęcia nauki i doskonalenie pływania prowadzone są indywidualnie w zależności od potrzeb uczestnika, a w grupach dwa razy w tygodniu (soboty i niedziele) po 45 min.
 3. Akademia nie dokonuje zwrotów wpłat za nieobecność uczestnika na zajęciach, jedynie w przypadkach nieobecności długoterminowych spowodowanych chorobą.
 4. Nieobecność na zajęciach indywidualnych uczestnika na zajęciach należy zgłosić telefonicznie najpóźniej na 24 godzin przed godziną rozpoczęcia zajęć, po tym terminie nieobecność traktowana będzie jak nieusprawiedliwiona.
 5. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie), Akademia zobowiązuje się odrobić zajęcia w innym, dogodnym dla Państwa terminie.
 6. Każdy uczestnik kursu winien posiadać:
 • Strój kąpielowy,
 • Czepek (najlepiej silikonowy),
 • Okularki mile widziane, ale nie niezbędne,
 • Klapki,
 • Ręcznik,
 • Dobry humor.
 1. Akademia odpowiada za dzieci podczas zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiedzialni są Rodzice lub Opiekunowie.
 2. Rodzice lub opiekunowie proszeni są o nieprzebywanie na płycie pływalni (mogą przebywać na trybunach).
 3. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się w grupach nieprzekraczających 12 osób na jednego instruktora pływania lub trenera pływania wg ustalonego rozkładu zajęć.
 4. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany dnia i godziny zajęć danej grupy
  z powodu małej ilości osób oraz do zmiany instruktora, trenera pływania.
 5. Akademia nie zwraca wpłat zaliczkowych, tytułem rezerwacji miejsca.
 6. Cena Indywidualnych Lekcji Pływania oraz nie obejmuje biletu wstępu na pływalnię.
 7. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatniach i na terenie niecki basenu.
 8. Uczestnicy kursu zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia.
 9. Uczestnicy kursów nauki oraz doskonalenia pływania nie są ubezpieczani przez Akademię Dobrej Formy od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 10. Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Pływalni w Boguszowicach.
 11. Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie akademia.rybnik.pl , facebook zdjęć i materiałów filmowych z moim wizerunkiem, mojego dziecka wykonanych na zajęciach*
 12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach związanych bezpośrednio
  z działalnością Akademii. Jednocześnie wyrażam zgodę na zapis moich danych
  w bazie komputerowej Akademii. Pouczono mnie o prawie do wglądu do tych danych oraz ich zmiany (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)*.

 

Regulamin Aqua Fitness w Akademii Dobrej Formy


1. Każda osoba korzystająca z obiektu jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pływalni.
2. Zajęcia Aquafitness odbywają się na Pływalni Krytej „Akwarium” w Rybniku – Boguszowicach, ul. Jastrzębska 3A
3. Zajęcia Aquafitness trwają 45 minut. Czas basenowe liczy 70 minut od wejścia do wyjścia przez kasę pływalni, po przekroczeniu tego limitu następuje dopłata w kasie pływalni wg aktualnego cennika.
4. Maksymalna wielkość grupy wynosi 25 osób.
5. Akademia zapewnia uczestnikom wykwalifikowaną kadrę oraz profesjonalny sprzęt.
6. Sprzedaż karnetów na zajęcia odbywa się u instruktora przed zajęciami.
 Stałe klientki Akademii dobrej formy mają pierwszeństwo zapisu na kolejny miesiąc.
 Deklarację w postaci zapisu należy dokonać do 28 dnia poprzedzającego miesiąca.
 Niedopełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 29 każdego miesiąca Akademia Dobrej Formy rozpoczyna sprzedaż wolnych miejsc.
7. Klientki Akademii dobrej formy mają obowiązek wykupienia karnetu najpóźniej przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.
8. Wykupione karnety na zajęcia nie podlegają zwrotowi.
9. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie), Akademia nie ponosi odpowiedzialności, za porozumieniem stron pieniądze zostaną zwrócone lub zajęcia będą odrobione w dogodnym dla państwa terminie.
10. Akademia nie zwraca kosztów za nieobecność na zajęciach (w razie nieobecności można przekazać karnet innej osobie).
11. Akademia nie zapewnia możliwości odrabiania opuszczonych zajęć.
 Za porozumieniem stron klientki mogą odrobić zaległe zajęcia pod warunkiem wolnych miejsc.
12. Każdy uczestnik/uczestniczka kursu winien posiadać:
Strój kąpielowy,
Klapki,
Ręcznik,
Dobry humor
oraz korzystać z prysznica przed wejściem do niecki basenowej.
13. Podczas zajęć należy stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora.
14. O wszelkich problemach zdrowotnych, urazach, ciąży bądź złym samopoczuciu należy poinformować instruktora przed zajęciami. Należy przedstawić oświadczenie o stanie zdrowia oraz, że uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
15. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu alkoholu i innych środków
odurzających.
16. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem
niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora.
17. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni.
18. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, cennika oraz zmian w grafiku zajęć.
19. Zajęcia przeznaczone są dla osób pełnoletnich.
 Osoby poniżej 18-go roku życia mogą warunkowo uczestniczyć w zajęciach, po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.
20. Wykupując karnet na zajęcia Aquafitness akceptują państwo jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

Do pobrania